Forretningsbetingelser

LIND advokataktieselskab - forretningsbetingelser

 

 1. Anvendelsesområde
  Bestemmelserne i disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver, LIND Advokataktieselskab (LIND) udfører, i det omfang andet ikke er aftalt skriftligt. 
 2. Regulering – advokater og sagsbehandling
  Advokaterne i LIND er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

  LIND udfører sine opgaver med respekt for retsplejelovens regler for og om advokater, og for de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler.

  LIND er omfattet af lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge, og indhenter og opbevarer identitetsoplysninger om klienter i overensstemmelse med loven.

  Såvel juridiske som øvrige medarbejdere hos LIND har tavshedspligt og er omfattet af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel.

  De dokumenter, der indgår i LINDs behandling af en sag, opbevares i fysisk og/eller elektronisk form i 5 år efter sagens afslutning. I visse sager vil dokumenterne efter en konkret vurdering blive opbevaret i længere tid.

  LIND undersøger ved modtagelsen af en opgave, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller i øvrigt forhold, som forhindrer, at LIND kan varetage opgaven. 
 3. Honorar og udlæg
  LINDs honorar fastsættes med udgangspunkt i den tid, vi har brugt på behandling af sagen, arbejdets omfang, opgavens vanskelighed og art, herunder om der har været brugt specialistviden, de værdier opgaven vedrører, det med opgaven forbundne ansvar, opgavens betydning for klienten og det opnåede resultat.

  LIND giver gerne et prisoverslag. Har vi gjort dette, informerer vi i rimelig tid, hvis det viser sig, at vores honorar må forventes at blive højere end overslaget.

  LIND kan – afhængigt af omstændighederne – anmode om forudbetaling af honorar, ligesom vi kan bede om, at der sker indbetaling til dækning af skete eller kommende udlæg.

  Fakturering sker som udgangspunkt kvartalsvis. 
 4. Klientmidler
  Midler, som tilhører LINDs klienter, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Renter af klientkontomidler tilfalder den enkelte klient i overensstemmelse med disse regler.

  Pr. 1. juni 2015 er der ikke længere fuld dækning fra Indskydergarantifonden for beløb, der står på klientbankkonti. Nu gælder der derimod samme begrænsning for indeståender på klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan alle, der har penge stående i banken, miste de beløb, der overstiger en samlet værdi af € 100.000. Grænsen på € 100.000 gælder samlet for beløb, en klient har stående på egne konti i banken, og beløb en klient har stående i samme bank via en advokats klientbankkonto.

  LIND har klientmidler stående i BankNordik, Nordea Bank Danmark eller Arbejdernes Landsbank.

  LIND er uden ansvar for tab af klientmidler, der er en følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.
 5. Klager
  I tilfælde af utilfredshed med LINDs rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan Klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller LINDs direktør.

  LIND er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet. Advokatnævnet kan kontaktes ved at skrive til: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
 6. Erstatningsansvar og forsikring
  LINDs eventuelle erstatningsansvar følger dansk rets almindelige regler. LINDs ansvar i den enkelte sag er dog begrænset til DKK 50 mio. og LIND erstatter ikke indirekte tab som driftstab, mistet goodwill, mistet fortjeneste og datatab.

  LIND har advokatansvarsforsikring og advokatgarantiforsikring hos Codan Forsikring A/S.
 7. Ophavsret
  Det skriftlige materiale, LIND udarbejder i forbindelse med udførelse af en opgave, er en del af den rådgivning, LIND yder til den enkelte klient. LIND beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.
 8. Lovvalg og værneting
  Enhver tvist, der er knyttet til LINDs opgavevaretagelse for klienter, skal behandles efter dansk ret og ved danske domstole.