LIND Advokataktieselskabs privatlivspolitik

Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan LIND Advokataktieselskab behandler dine personoplysninger. Det er vores mål, at du er bevidst om hvilke informationer, der indsamles og behandles og, såfremt muligt, hvor længe de opbevares.

Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:

LIND Advokataktieselskab
CVR.nr: 38 89 67 84
Ved Vesterport 6, 2. sal, 1612 København V

Tlf.: 82 30 90 00

E-mail: lind@lindlaw.dk

Persondata

I forbindelse med den juridiske bistand og rådgivning, som LIND Advokataktieselskab skal yde dig, er det nødvendigt, at vi behandler oplysninger om dig. Efter databeskyttelseslovgivning­en har vi pligt til at give dig nærmere information om behandlingen af dine oplysninger:

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne yde dig den optimale, korrekte og relevante rådgivning og bistand.

Grundlaget for, at vi kan behandle dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6. Hvis det er nødvendigt at behandle følsomme oplysninger om dig kan grundlaget derudover være art. 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 7. Hvis vi behandler dit personnummer er grundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 og 4.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os. Det vil formentlig senere blive nødvendigt, at du skal bidrage med yderligere oplysninger. Vi kan ikke på forhånd angive præcist hvilke oplysninger, vi har behov for, men du får information om det, når vi beder dig om oplysningerne.

Modtagere af oplysninger

Advokater er undergivet en streng tavshedspligt efter lovgivningen. Det betyder, at vi aldrig videregiver dine oplysninger til uvedkommende. Videregivelse af dine oplysninger vil imidlertid ofte være nødvendig for at varetage dine interesser. Det kan være videregivelse til domstole, myndigheder og andre parter involveret i sagen, herunder modparter. Du vil som led i den løbende orientering om sagen blive informeret om sådan videregivelse.

De oplysninger om dig, som findes digitalt, opbevares hos vores IT-leverandør, som er pålagt tavshedspligt og kun må behandle dine oplysninger efter instruks fra os.

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv. Derudover kan vi modtage yderligere oplysninger fra andre, der er involveret i sagen, herunder fra modparter.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe din sag er aktiv og normalt i 5 år efter at sagen er afsluttet. Der kan konkret være anledning til en længere opbevaring.

Dine rettigheder

Som advokat for dig varetager vi dine interesser og vil derfor også efterkomme dine ønsker vedrørende håndteringen af dine oplysninger, medmindre lovgivningen eller andre væsentlige hensyn er til hinder herfor. Efter databeskyttelseslovgivningen har vi imidlertid pligt til at informere dig om de særlige rettigheder, som lovgivningen tillægger registrerede. Du har bl.a. ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til dataportabilitet, ret til begrænsning af behandlingen og ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse nærmere om betingelserne for at gøre brug af dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du kan finde her. Hvis du har bekymringer, spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er det letteste dog, at du blot kontakter os herom.