LIND Advokataktieselskab

Medlem af:

LIND er en moderne advokatvirksomhed, som rådgiver og bistår virksomheder, faglige organisationer og privatpersoner. Vores rådgivning omfatter en række specialområder og de væsentligste erhvervsretlige områder.

Vi leverer værdibaserede løsninger af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser og lægger stor vægt på det personlige samarbejde med klienten og dennes øvrige rådgivere.

Specialer

LIND har fokus på en række specialområder og væsentlige erhvervsretlige områder. Vi bistår virksomheder, faglige organisationer og privatpersoner på disse områder.

LIND har betydelig erfaring inden for procedure. Vores procedurespecialister fører et stort antal rets- og voldgiftssager. Vi fører løbende sager for Højesteret.

LINDs ekspertise inden for rets- og voldgiftssager betyder, at vi også rådgiver klienter om processuelle risici, både forud for og under en tvists forløb. Det giver os mulighed for at give konstruktiv rådgivning med henblik på at opnå den løsning, som samlet set tjener klientens interesser bedst.

I forbindelse med kontraktforhandlinger giver vores erfaring inden for rets- og voldgiftssager mulighed for at rådgive fremadrettet, således at risikoen for på et senere tidspunkt at havne i en tvist minimeres.

Flere af LINDs advokater udpeges regelmæssigt som voldgiftsdommere.

For nærmere information kontakt ansvarlige partnere: Peter Clemmen Christensen eller Mads Bendix Skelbæk-Knudsen

LIND leverer specialiseret rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesforhold. Vi fører et stort antal sager for både almindelige domstole og faglige voldgiftsretter.

LINDs ekspertise omfatter:

 • kollektiv arbejdsret
 • individuel ansættelsesret
 • funktionærret
 • tjenestemandsret
 • international arbejdsret
 • retsforholdene for direktører og andre ledende medarbejdere
 • lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

For nærmere information kontakt ansvarlige partnere: Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Frederik Brocks og Nicolai Westergaard

LIND rådgiver om og er til stede gennem alle faser af virksomhedsoverdragelsen; både nationale og grænseoverskridende virksomhedsoverdragelser fra de første strategiske overvejelser, gennem planlægningen og fastlæggelsen af transaktionsstruktur og gennemførelse af due diligence-undersøgelse. Gennem forhandling og udarbejdelse af aftalevilkår. Til gennemførelse af handlen og opfølgning på de aftalte forpligtelser. Vores mål er gennem proaktiv, omkostningseffektiv og værdiskabende rådgivning altid at sikre vores klienter det optimale resultat.

For nærmere information kontakt ansvarlig partner: Jonas Kristian Bovbjerg eller Peter Clemmen Christensen

LIND har væsentlig erfaring med erstatningsretlige sager og har derfor oparbejdet en værdifuld specialviden på det felt. Vi fører et stort antal retssager på området og har – især inden for personskadeerstatning – jævnligt principielle sager for Højesteret.

LINDs ekspertise omfatter personskadeerstatning i bred forstand, herunder:

 • arbejdsskadeerstatning
 • patientskader
 • trafikskader
 • produktansvar

Vi har tillige betydelig indsigt i tilstødende retsområder, herunder Ledelsesansvar og professionsansvar og arbejdsmiljøret. Derfor kan vi bidrage til en samlet løsning af alle spørgsmål, som udspringer af muligt ansvarspådragende handlinger eller undladelser.

For nærmere information kontakt ansvarlige partnere: Mads Bendix Skelbæk-Knudsen

LIND yder højt specialiseret rådgivning inden for alle områder vedrørende fast ejendom.

 • Vi bistår sælgere og købere af alle typer fast ejendom
 • Vi bistår med stiftelse af andelsboligforeninger.

Lejeretten – herunder især erhvervslejeretten – er et område, hvor vi har opbygget en betydelig ekspertise, der gør os i stand til at tilbyde klienterne særdeles kvalificeret bistand, både i rådgivningsfasen og ved førelsen af retssager.

 • Vi rådgiver bygherrer og entreprenører ved indgåelse af entreprisekontrakter.
 • Vi bistår løbende byggeriets aktører i forbindelse med tvister om mangler, syn og skøn og lignende både ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved de almindelige domstole.
 • Vi bistår finansieringsinstitutter i forbindelse med nødlidende engagementer inden for ejendomssegmentet
 • Vi har en betydelig ekspertise inden for rådgivning af nødlidende andelsboligforeninger.

Da vi har et mangeårigt omfattende kendskab til markedssituationen og ejendomsmarkedet, lægger vi stor vægt på, at vores rådgivning ikke kun omfatter juridiske, men også kommercielle forhold.

For nærmere information kontakt ansvarlige partnere: Mads Berendt og Christian Soldbro Dubin

LIND har betydelig erfaring med behandling af konkursboer og repræsenterer mange klienter i forbindelse med konkursretlige problemstillinger, herunder medarbejdere, banker og leverandører.

Vi har løbende ca. 100 konkursboer under behandling, herunder konkursboer af betydelig kompleksitet og inden for stort set alle brancher.

Vi har den kapacitet, som er nødvendig i de hektiske faser, der uvægerligt opstår, når en virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder. Vi ved, at det er nødvendigt at trække på kendskab til andre retsområder, eksempelvis selskabsret, arbejdsret og finansieringsret. Den afgørende parameter for os er at opnå det bedste resultat for virksomheden, dens kreditorer og at begrænse tabet af arbejdspladser.

Det er LINDs mål at opnå en så hurtig behandling af et konkursbo som muligt med størst muligt udkomme til kreditorerne og panthaverne, uden at der bliver gået på kompromis med kvaliteten i arbejdet.

Under konkursbehandlingen har vi stor opmærksomhed på muligheden for at pålægge ledelsen konkurskarantæne, såfremt betingelserne for konkurskarantæne er til stede.

LIND bistår derfor blandt andet med

 • Indgivelse af konkursbegæring og begæring om rekonstruktion, herunder rådgivning om samme
 • Indtrædelse som kreditorvalgt kurator og rekonstruktør
 • Behandling af såvel små som store konkursboer og rekonstruktioner
 • Varetagelse af medarbejderinteresser og kreditorinteresser generelt
 • Sikring og udlevering af særlige rettigheder/aktiver
 • Retssager mod konkursboer, herunder omstødelsessager rejst af konkursboer
 • Etablering af gældsordninger, herunder akkordordninger og bistand ved forhandlinger med kreditorer

For nærmere information kontakt ansvarlig partner: Anders Bendtsen

Den generelle erhvervs- og selskabsret udgør et hovedområde for LIND.

Vi arbejder bredt med erhvervs- og selskabsret, herunder forhandling og udformning af kommercielle kontrakter, selskabsetableringer, kapitalforhold, omstruktureringer (herunder spaltninger og fusion), bestyrelsesarbejde, god selskabsledelse (corporate governance) og compliance.

LIND rådgiver endvidere om alle former for samarbejder, herunder joint ventures, konsortier og lignende. LINDs advokater udpeges ofte som dirigenter på generalforsamlinger og som bestyrelsesmedlemmer.

For nærmere information kontakt ansvarlige partnere: Peter Clemmen Christensen, Jonas Kristian Bovbjerg eller Anders Bendtsen

Som en service til vores fagforeningsklienter tilbyder LIND Advokataktieselskab på et tidligt tidspunkt at advare om tegn på betalingsvanskeligheder hos arbejdsgivere, som vi bliver opmærksomme på i vores behandling af sager om inddrivelse af løn.

Vi har valgt at kalde tilbuddet ’Early Warning’. Formålet er at gøre fagforeningerne opmærksomme på arbejdsgivere, hvor der er grund til at undersøge om andre medlemmer har løn, feriepenge, pension eller lignende til gode.

Ordningens indhold

Ordningen betyder, at vi med jævne mellemrum, normalt hver 14. dag, udsender en aktuel oversigt over de sager om inddrivelse af løn m.v., hvor der er grund til at tro, at arbejdsgiveren har betalingsvanskeligheder.

Oversigten indeholder følgende oplysninger om arbejdsgiveren:

 • (Arbejdsgiverens) navn
 • Adresse
 • CVR-nr.
 • Tidspunkt for henholdsvis afgivelse af påkrav, konkursbegæring og behandling i skifteretten samt afsigelse af konkursdekret i det omfang, det er relevant.

Hvordan bliver man tilmeldt ordningen?

Alle fagforeninger, som vi bistår med sager om inddrivelse af løn, har mulighed for at tilmelde sig ordningen. Det er gratis at blive tilmeldt.

Hvis du som fagforeningsrepræsentant er interesseret i at høre nærmere om ordningen og vores bistand i øvrigt, kan du kontakte os på anb@lindlaw.dk, så ringer vi dig op.

Hvordan bliver man slettet fra oversigten?

Hvis du som arbejdsgiver kommer på oversigten, vil du få besked om det.

Hvis du betaler lønkravet, sletter vi dig fra oversigten. Det gør vi også, hvis du er uenig i, at der er et krav, og du har givet os en underbygget begrundelse for, hvorfor der ikke er et krav.

For nærmere information kontakt ansvarlig partner: Anders Bendtsen

Mød os

Hos LIND er vores jurister blandt de bedste specialister på deres område. Alle har fokus på det, de er gode til, foruden en almen juridisk viden så bred, at vi kan yde den rådgivning, der tjener klienten bedst.

Louise Horn Aagesen

Advokat, Director

Hadil Ahmad

Stud. Jur.

Anders Bendtsen

Advokat, partner

Christian Bentz

Advokat, partner

Mads Berendt

Advokat, partner

Jonas Kristian Bovbjerg

Advokat, partner

Frederik Brocks

Advokat, partner

Anita Grønbech Buskov

Advokat, Director

Peter Clemmen Christensen

Advokat, partner

Christian Soldbro Dubin

Advokat, partner

Dorte Gether Faurby

Bogholder

Michela Flindt

Sekretær

Nina Krener Gjelstrup

Advokatfuldmægtig

Ida Grunnet

Advokatfuldmægtig

Louise Vinholt Højer

Advokat

Cecilie Lohse Jørgensen

Stud. Jur.

Lotte Kjærsgård

Sekretær

Benedicte Prytz Kofoed

sekretær

Jacob Tranekær Krebs

Advokat

Ida Krogh

Stud. Jur.

Daniel Juel Larsen

Advokat

Julie Rohde Larsen

Stud. Jur.

Patrick Flink Lerager

Advokat

Sara Hörl Lillelund

Advokat

Bjarne Lund

Servicemedarbejder

Emma Helene Lyppert

Stud. Jur.

Tamana Mobarez

Advokatfuldmægtig

Elisabeth Myrhøj

Stud. Jur.

Christian Nordahl Örtegren

Stud. Jur.

Stine Persson

Advokatfuldmægtig

Thea Præstmark

Associeret partner, advokat

Crisanta Santos Reyes

Sekretær

Rasmus Riisbro

Associeret partner, advokat

Matin Rona

Advokatfuldmægtig

Camilla Rosted

Sekretær

August Emil Herlev Schrøder

Piccolo

Mads Bendix Skelbæk-Knudsen

Advokat, partner

Lene Skov

Bogholder

Julie Hasfeldt Skov

Sekretær

Sissel Marie Stærke

Stud. Jur.

André Filip Stelsberg

Advokat

Esther Toft

sekretær

Nicolai Westergaard

Advokat, partner

Om LIND

Et helt særligt værdigrundlag

Hos LIND er vi stolte af, at vores medarbejdere bliver hos os længe. Måske fordi vi vægter en sund balance i arbejdslivet. LIND er en organisation med en flad struktur, hvor alle kender hinanden. Vi opnår resultaterne sammen. Vi tror også, det er en del af forklaringen på, at vores klienter bliver hos os længe.

Høj ekspertise og dialog med en partner

Vores jurister er blandt de bedste specialister på særligt udvalgte områder. Men der skal meget mere til at skabe et velfungerende kontor, der kan levere rådgivning på højeste niveau.

Hos LIND lægger vi vægt på et godt personligt samarbejde. En partner fra LIND følger jeres sag hele vejen. I vil altid være sikret forståelse for jeres situation og forretningsmæssige behov samt jeres værdier. På den måde sikrer vi høj ekspertise, god rådgivning og tryghed i samarbejdet.

Vi lægger vægt på følgende:

 • At sikre høj ekspertise og kvalitet i hele sagsforløbet
 • At opnå et indgående kendskab til klienten og til specifikke ønsker til opgaven
 • At skabe tryghed gennem åben rådgivning og sparring
 • At sikre en enkel proces via effektivt samarbejde, høj specialviden og minimering af omkostninger

Mere om LIND

LIND blev stiftet i 2012 af tre tidligere partnere og en ansat fra Lind Cadovius Advokataktieselskab.

LINDs ejere er Anders Bendtsen, Christian Soldbro Dubin, Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, Christian Bentz, Peter Clemmen Christensen, Jonas Kristian Bovbjerg og Frederik Brocks, hvortil kommer associerede partnere Rasmus Riisbro og Thea Præstmark.

LIND består i dag af omkring 40 medarbejdere.

Bestyrelsen i LIND består af Mads Bendix Skelbæk-Knudsen (formand), Frederik Brocks og Anders Bendtsen. Anders Bendtsen er administrerende direktør.

 1. Anvendelsesområde
  Bestemmelserne i disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver, LIND Advokataktieselskab (LIND) udfører, i det omfang andet ikke er aftalt skriftligt.
 2. Regulering – advokater og sagsbehandling
  Advokaterne i LIND er alle beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. LIND udfører sine opgaver med respekt for retsplejelovens regler for og om advokater og for de af Advokatrådet vedtagne advokatetiske regler. LIND er omfattet af lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og indhenter og opbevarer identitetsoplysninger om klienter i overensstemmelse med loven. Såvel juridiske som øvrige medarbejdere hos LIND har tavshedspligt og er omfattet af forbuddet mod insiderhandel i lov om værdipapirhandel. De dokumenter, der indgår i LINDs behandling af en sag, opbevares i fysisk og/eller elektronisk form i 5 år efter sagens afslutning. I visse sager vil dokumenterne efter en konkret vurdering blive opbevaret i længere tid. LIND undersøger ved modtagelsen af en opgave, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller i øvrigt forhold, som forhindrer, at LIND kan varetage opgaven.
 3. Honorar og udlæg
  LINDs honorar fastsættes med udgangspunkt i den tid, vi har brugt på behandling af sagen, arbejdets omfang, opgavens vanskelighed og art, herunder om der har været brugt specialistviden, de værdier opgaven vedrører, det med opgaven forbundne ansvar, opgavens betydning for klienten og det opnåede resultat. LIND giver gerne et prisoverslag. Har vi gjort dette, informerer vi i rimelig tid, hvis det viser sig, at vores honorar må forventes at blive højere end overslaget. LIND kan – afhængigt af omstændighederne – anmode om forudbetaling af honorar, ligesom vi kan bede om, at der sker indbetaling til dækning af skete eller kommende udlæg. Fakturering sker som udgangspunkt kvartalsvis.
 4. Klientmidler
  Midler, som tilhører LINDs klienter, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti. Renter af klientkontomidler tilfalder den enkelte klient i overensstemmelse med disse regler. I relation til dækning fra Indskydergarantifonden for beløb, der står på klientbankkonti gælder samme begrænsninger som for almindelige bankkonti. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan alle, der har penge stående i banken, miste de beløb, der overstiger en samlet værdi af € 100.000. Grænsen på € 100.000 gælder samlet for beløb, en klient har stående på egne konti i banken, og beløb en klient har stående i samme bank via en advokats klientbankkonto. LIND har klientmidler stående i Arbejdernes Landsbank og Nordea Bank Danmark. LIND er uden ansvar for tab af klientmidler, der er en følge af begrænsningen i dækningen fra Indskydergarantifonden.
  For så vidt angår pengebeløb indbetalt til LIND, som tilhører klienten, tilskrives der renter af indeståendet på klientkonto hos LIND. Renten svarer til den enhver tid værende rente, som LIND opnår hos den pågældende bank, hvor kontoen er oprettet. Tilskrivning af renter gælder dog ikke for beløb, som (I) er indbetalt som sikkerhed for LIND’s honorarkrav, (II) er forudbetalt til dækning af udgift til tredjemand, (III) er under kr. 25.000. (IV) henstår hos LIND i 10 dage eller mindre eller hvis (V) det skyldes klientens forhold at beløbet ikke kan videreformidles til klienten.
 5. Klager
  I tilfælde af utilfredshed med LINDs rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan Klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller LINDs direktør. LIND er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet. Advokatnævnet kan kontaktes ved at skrive til: Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
 6. Erstatningsansvar og forsikring
  LINDs eventuelle erstatningsansvar følger dansk rets almindelige regler. LINDs ansvar i den enkelte sag er dog begrænset til DKK 50 mio og LIND erstatter ikke indirekte tab som driftstab, mistet goodwill, mistet fortjeneste og datatab. 
  LIND har advokatansvarsforsikring og advokatgarantiforsikring hos HDI Gerling.
 7. Ophavsret
  Det skriftlige materiale, LIND udarbejder i forbindelse med udførelse af en opgave, er en del af den rådgivning, LIND yder til den enkelte klient. LIND beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.
 8. Lovvalg og værneting
  Enhver tvist, der er knyttet til LINDs opgavevaretagelse for klienter, skal behandles efter dansk ret og ved danske domstole.

Kontakt LIND

Vi bor centralt på Vesterbro – tæt på Vesterport station
Det er nemt at parkere i området Vester Søgade og Nyropsgade (P-hus).

+45 82 30 90 00

LIND Advokataktieselskab
Ved Vesterport 6, 2. sal
1612 København V

Email: lind@lindlaw.dk
Sikker mail: sikker@lindlaw.dk

LinkedIn

CVR: 38 89 67 84
Bank: 5301-0428756